ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Lao Noi, Selaphum, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ท่าลาด
โคกก่อง
หนองผักตบ
วังเข
หนองจอก
หนองจอก
ดงแจ้ง
โนนสูง
หนองแคน
ท่ากลาง