ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Kham Pha-ung, Pho Chai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โนนใหญ่
ธาตุจอมศรี
คำพอุง
โคกใหญ่
ภูเขาทอง
โคกสำราญ
บึงบูรพา
คำพอุง
ภูเขาทอง
เกษตรสมบูรณ์
นางาม
โคกสมบูรณ์
คำเจริญ