ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Sa-at, Pho Chai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ท่าเสียว
ทุ่งมน
ปากบุ่ง
สะอาด
ตำแย
ดอนควาย
คุยจั่น
ท่าเสียว
ตะวันสีทอง
ดอนสามัคคี
บ่อแก้ว
สวนสวรรค์
ดอนกลาง
ท่าเสียว