ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Nong Ta Kai, Pho Chai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองแสงเหนือ
หนองตาไก้
หนองอิโล
หนองน้ำลึก
หนองพอก
โคกนางาม
หนองแสงเหนือ
ไผ่สีทอง
บ่อทอง
ราษฎรชุมพร