ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Chiang Mai, Pho Chai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
เชียงใหม่
หนองหูลิง
พานลุย
หนองอึ่ง
เชียงใหม่
เทวาประสิทธิ์
หนองหูลิง
เชียงใหม่พัฒนา
สุขสำราญ
ศรีษะเกษเหนือ
เชียงใหม่
โนนสว่าง