ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Pho Si, Pho Chai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ราษฎรถาวร
พลไทย
หนองนกทา
ทุ่งแสงทอง
เหล่าสูง
โพธิ์ศรี
โพธิ์ทอง
หนองขุมเงิน