ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

Tha Hat Yao, Phon Sai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ปลาคูณ
ม่วงน้อย
ดอนสัมพันธ์
ศรีโพนทอง
ดอนโมง
โพนทอง
โนนสูง
หนองพลับ
ปลาคูณ
หนองพลับใหม่