ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

Yang Kham, Phon Sai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ยางคำ
ขี้เหล็ก
เหล่าข้าว
ดอนสำราญ
ท่างาม
ดอนจิก
ดอนไร่
หนองฝั่งแดง
กู่คันธนาม
หนองเหล็ก