ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

Si Sawang, Phon Sai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โพนดวน
สะแบงตาก
ดอนขาม
สว่าง
ดงหมากไฟ
หัวดง
โนนเจริญ
โนนพยอม
โนนสะอาด
ศรีสว่าง
บ่อแก้ว
หัวดง
ทุ่งสระแก
โพนนางาม
แสงสว่าง