ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

Sam Kha, Phon Sai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
สามขา
หนองทุ่ม
สำโรง
หมากยาง
ดวนสำราญ
เกาะแก้ว
หงษ์แก้วกระดิ่งทอง
สามขา