ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

Kham Na Di, Phon Thong, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
คำนาดี
หนองขอนแก่น
ราษฏรดำเนิน
ดงมัน
คำบัวใน
ชุมแสงชัย
บัว
ปากช่อง
ลาดค้อ
บึงงาม
สุขสมบูรณ์
ราษฎร์ดำเนิน 2
บัว