ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

Na Udom, Phon Thong, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
นาแพง
โพธิ์สว่าง
หนองกุง
โนนสว่าง
โคกสะอาด
หนองม่วง
โคกกลาง
ถนนชัย
บึงอุดม
สี่แยก
โนนสามัคคี
สะอาดเจริญ
โนนศึกษา
นาอุดม
บึงคำ
ใหม่สามัคคี
ม่วงคำ