ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

Wang Samakkhi, Phon Thong, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
วังม่วยเหนือ
โคกสะอาด
วังม่วยใต้
กุดก่วง
เหล่าน้อย
ใหม่โชคชัย
หนองสิม
วังยาว
วังม่วยพัฒนา
ใหม่ทุ่งทอง
ท่าแสงจันทร์
ใหม่ยิ่งเจริญ