ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

Sa Nok Kaeo, Phon Thong, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองนกเป็ด
หนองนกเป็ดใต้
โนนสวาง
นาหัวรัตน์
มะอึ
โนนเพชร
กุดสระ
ขมิ้น
โนนแก้ว
โคกวัฒนา
โนนคำ
เมืองใหม่พูลทอง
กุดสระน้อย
สระแก้ว
โพนทอง
หนองนกเป็ดพัฒนา