ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

Sawang, Phon Thong, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
สว่าง
ท่าสำราญ
บึงก้านตง
หนองกุง
สองพี่น้อง
คำพระ
คำอุปราช
โคกก่ง
คำสะอาด
คำเจริญ
ใหม่สถานี
สว่าง
สองพี่น้อง