ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

Um Mao, Phon Thong, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
อุ่มเม่า
โคกสีดา
กระพี้
หนองโพน
ดอนชาด
มลชัยศรี
จุมจัง
บะยาว
น้อยชลประทาน
โคกนาคำ
จุมจัง 2
อุ่มเม่าใต้