ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

Khok Kok Muang, Phon Thong, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โคกกกม่วง
โนนสนามชัย
โนนชัยศรี
พรมจรรย์
หนองหม้อ
ดงกลาง
โนนเชียงหวาง
คำบอน
โคกกกม่วงพัฒนา
หนองบุ่ง
ดงกลาง
โนนสามัคคี
พรมจรรย์สามัคคี