ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

Non Chai Si, Phon Thong, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โนนชัยศรี
โคกสมบูรณ์
น้ำคำ
หนองขี้ม้า
งิ้วใต้
หว่าน
ดอนหวาย
คำสมศรี
โนนศิริ
งิ้วเหนือ
วังชัย
สายฝน
ไชยบุรี
ศรีสวัสดิ์
สายไผ่คำ
โนนสะอาด
คำสมศรีเหนือ
สนามเป้า