ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

Pho Thong, Phon Thong, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โพธิ์ร้อยต้น
โพนทอง
โสกแดง
หนองแวง
นาทม
หนองไฮ
ร่องเตย
นาอุ่ม
หนองแวงน้อย
บะเค
โคกก่อง
หนองเขื่อน
โพนทองหลาง
วังสำราญ
ดอนยานาง
โนนไร่
โพธิ์งาม
วังทองพัฒนา