ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

Pho Si Sawang, Phon Thong, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โพธิ์ศรี
ป้อง
สร้างบุ
หัวงัว
โพธิ์ศรีสว่าง
โพธิ์เงิน
ป้อง 2
หนองโก
คำผักกูด
คำผักกูด 2
หนองสิม
หนองโก
คำผักกูด