ศีรสะเกษ

กันทรลักษ์ Kantharalak

กันทรลักษ์ เมืองหลักการเกษตร เขตประตูสู่เขาพระวิหาร งามพลาญ ผามออีแดง แหล่งรวมวัฒนธรรม
1,236.60 km2

รายชื่อตำบลในอำเภอกันทรลักษ์