ศีรสะเกษ

พยุห์ Phayu

พยุห์ชุมชนตลาดเช้า เห็ดขอนขาว น่าทาน แจกันไม้กลึง 5 ดาว ข้าว หอมมะลิลือไกล ผ้าไหมเป็น ตำนาน ขนมหวานรสดี
225.49 km2

รายชื่อตำบลในอำเภอพยุห์