ศีรสะเกษ

ศิลาลาด Sila Lat

แหล่งข้าวหอมมะลิชั้นเลิศ ถิ่นกำเนิดเมืองเก่า ทางเข้าทุ่งกุลา มีปลาหลากหลาย มากมายประเพณี สามัคคีเลิศล้ำ ลุ่มลำน้ำเสียว
131.80 km2

รายชื่อตำบลในอำเภอศิลาลาด