สตูล Satun

คำขวัญ สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกกาหลง

ภูมิภาค ใต้ ตัวย่อไทย สต ตัวย่ออังกฤษ STN ISO TH-91 FIPS TH67 ประชากร 297,163 พื้นที่ 2,729.86 km2