ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

Thap Rat, Ta Phraya, Sra kaeo

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองติม
ตะลุมพุก
หนองปรือ
เหนือ
ใหม่ไทยถาวร
เจริญสุข
โคกไพล
โคกกราด
หนองผักแว่น
ทดวงค์สมบูรณ์
เนินขาม
คลองยาง
ทุ่งทะเล
ไพลงาม
เขาวงค์
หนองกก
ไพรอนันต์