ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

Thap Thai, Ta Phraya, Sra kaeo

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
สันลอชงัน
โคกตาด้วง
โคกระกา
โคกปราสาท
รัตนะ
หนองบัว
โคกจาน
กระสัง
ทับทิมสยาม 03
น้ำเงิน
แสนสุข
ทองเจริญ