สุโขทัย Sukhothai

64 09 สท STI
มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข?? ""
กลาง บัวหลวง 601,778 6,596.09 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดสุโขทัย