อุดรธานี Udonthani

61 15 อน UTI
อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
กลาง ทองกวาว 327,959 6,730.18 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดอุดรธานี