เชียงใหม่ Chiang mai

50 02 ชม CMI
ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์?? ""
เหนือ ทองกวาว 1,640,479 20,986.19 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดเชียงใหม่