ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Bang Kao, Cha-am, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
บางเก่า
บางเก่า
บ่อใหญ่
ท่า
ปากคลอง
ท่าไทร
บางเกตุ
ม่วง
โตนดหลวง