ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Sam Phraya, Cha-am, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
สามพระยา
ช้างแทง
ดอนมะกอก
หนองข้าวนก
หนองโสน
อ่างหิน
เขากระปุก
โครงการพัฒนา