ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

Tha Laeng, Tha Yang, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
คอละออม
ท่าเหว
บ่อตะกั่ว
น้ำลัด
ห้วยตะแกะ
ท่าแลง
แม่เบื้อ
หนองน้ำถ่าย
หนองพลับ
ชลประทานราษฎร์