ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

Tha Mai Ruak, Tha Yang, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ท่าไม้รวก
หนองเตียน
ในคุ้ง
หนองชุมแสง
ท่าลาว
ห้วยตะวาย
ไร่หลวง
ท่าไม้รวกล่าง
ห้วยตะวาย
โค้งตาบาง
หนองชุมแสงล่าง
หนองเตียนล่าง
หนองชุมแสงบน