ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

Puek Tian, Tha Yang, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองทราย
หนองคลี่
ปึกเตียน
หนองหมู