ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

Wang Khrai, Tha Yang, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
แม่ประจันต์
ห้วยเสือ
วังไคร้
หนองกระทุ่ม
ท่าหัวลบ
แม่ประจันต์
หนองหว้า
วังไคร้ฝั่งท่า
ประจันต์ล่าง
หนองแก