ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

Tha Takro, Nong Ya Plong, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
วังซอ
ท่าตระคร้อ
หนองรี
สามเรือน
ทุ่งเคล็ด
พุบอน
หนองมะไฟ
ท่าตะคร้อเหนือ