ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

Yang Nam Klat Nuea, Nong Ya Plong, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ทุ่งกระต่าย
ห้วยแห้ง
ลิ้นช้าง
ท่าเสลา
พุน้ำร้อน