ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

Yang Nam Klat Tai, Nong Ya Plong, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ยางน้ำกลัด
กระเหรี่ยงโปร่ง
พุพลูล่าง
พุพลูบน
วังหิน
ห้วยรางโพธิ์
ปากรัตน์