ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

Thap Khang, Khao Yoi, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ดอนทราย
หนองแหน
ท่าหอย
ทับคางบน
ทับคาง