ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Sam Marong, Mueang Phetchaburi, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ในบ้าน
นาไทร
สำมะโรง
ในไร่
บ่อระวาด
ลาดโพธิ์
สนาม