ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

Pa Deng, Kaeng Krachan, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ป่าเด็ง
ร่วมใจพัฒนา
ป่าแดง
เสาร์ห้า
สวนใหญ่พัฒนา
ป่าเด็งใต้
ห้วยสัตว์ใหญ่
เขาแหลม
ปางไม้(รวมบ้านหมูเฮา)
ป่าผาก(รวมบ้านพุพลู)