ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

Wang Kwang, Nam Nao, Phetchabun

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
วังกวาง
วังกวาง
ไร่ใต้
ห้วยหินลับ
ซำม่วง
ดงคล้อ
ฟองใต้
ผาลาน้อย
ห้วยยางทอง
โป่งนกแก้ว
วังกวาง