ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

Sap Poep, Wang Pong, Phetchabun

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
วังไทรทอง
คลองน้ำคัน
ซับเปิบ
เชิงชายเนินดินแดง
เชิงชายเนินดินแดงใต้
ซับเปิบเหนือ
วังไทรทองเหนือ
ซับเปิบใต้
คลองน้ำคันเหนือ