ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

Wang San, Wang Pong, Phetchabun

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
วังศาล
วังชุมนุม
ดงลึก
เนินคาย
วังแซ่กลอย
กุดพันสะเดา
โคกหนองแสง
วังแดงเหนือ
คลองไทร
ดงเจริญ
โคกเจริญ
ภูเขาทอง