ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

Wang Hin, Wang Pong, Phetchabun

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
วังหิน
วังสมบัติ
น้ำอ้อม
วังใหญ่
วังพลับ
วังหินซองเหนือ
วังหินซองใต้
วังสะพุง
ดงเจริญ
ใหม่วังตะเคียน
วังหินเหนือ
เนินสวรรค์
วังไทรงาม
เนินศิลาเพชร
วังน้ำอ้อมใต้
วังสะพุงใต้