ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

Wang Pong, Wang Pong, Phetchabun

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
วังโป่ง
วังโป่ง
วังโป่ง
วังโป่ง
โนนตูม
เนินมะค่า
คลองแสลงกลึง
ทางข้าม
ไร่ฝาย
ตะโกงาม
ไร่ฝายเหนือ