ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Sap Noi, Wichian Buri, Phetchabun

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ซับน้อย
ซับอโศก
โคกเศรษฐี
คลองยางงาม
ซับปางช้าง
หินดาด
ซับรุ่งเจริญ
คลองทราย
คลองแปด
หนองขาม
คลองทราย
สระคู
ทรายเพชร