ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Sap Sombun, Wichian Buri, Phetchabun

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ซับสมบูรณ์
โพทะเล
ไร่อุดม
เขาขาด
กระทุ่มทอง
หนองจอก
ฟุบสะแก
ซับสมบูรณ์
ฟุบสะแก
แสงมณี