ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Phu Nam Yot, Wichian Buri, Phetchabun

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ยางสามต้น
ลำกระทิง
คลองยาง
ซับดีปลี
ซับมะหาด
รวมทรัพย์
พระที่นั่ง
ซับโอบ
ภูน้ำหยด
กลุ่มชัยนาท
ซับม่วง
ยางจ่า
หินสามบ่อ
พรมประชาสวรรค์
วังลึก
หนองภิรมย์