ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Sa Pradu, Wichian Buri, Phetchabun

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
สามแยก
สระประดู่
คอเลือก
ห้วยชัน
หนองแจง
ท่าจรวด
ยางโด่
ลำนารวย
พันถ้วย
สามัคคีพัฒนา
ลำนารวย
ร่วมใจพัฒนา